Vänsterpartiet Älvkarlebys kommunalpolitiska program 2010-2014

Vänsterpartiet Älvkarlebys kommunalpolitiska program 2010-2014

Här kan du läsa Vänsterpartiets kommunalpolitiska program inför valet 2010.

Världens bästa välfärd

Vi vill ha en god äldreomsorg för de gamla. De äldre ska ha möjlighet att välja boendeform. Därför vill vi arbeta för att skapa någon form av trygghetsboende i kommunen.

Vänsterpartiet vill också ha en trygg miljö för barn och ungdomar. Förskolan och skolan ska ha mindre barn-och elevgrupper med hög personaltäthet. Den pedagogiska verksamheten ska vara individanpassad och utformas så att alla uppnår målen. Nolltolerans mot mobbing och rasism ska gälla!

Älvkarleby kommun ska ha ett rikt kulturliv med många aktiva föreningar Det berikar våra liv och har en positiv betydelse för folkhälsan. Hela samhället ska vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning.

Vänsterpartiet vill bygga Världens bästa välfärd – utan vinstintressen.

Jobb och jämställdhet

Älvkarleby kommun ska vara en bra arbetsgivare och erbjuda sina anställda heltidstjänster. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.Kommunen ska verka för att utjämna skillnaderna i lön mellan män och kvinnor.De kommuninvånare som inte har jobb ska ha tillgång till en väl utbyggd vuxenutbildning.

Miljö och klimat

Kommunen ska ha attraktiva och trygga utemiljöer och vi vill skapa fler platser som lockar till spontan idrott och lek.Även vår kommun måste bidra till att förbättra den globala miljön genom att minska koldioxidutsläppen. Därför är en väl utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen viktig. Det är också viktigt för de människor som väljer att bo i vår kommun och pendla till jobb. Avgifterna inom kollektivtrafiken ska vara låga.